Verejné obstarávanie

1. Dodávka cloudovej infraštruktúry


Spoločnosť EMIS s.r.o., so sídlom Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35 708 816 DIČ: 2020265016, IČ DPH: SK2020265016 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“ alebo „Prijímateľ“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v projekte Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát, realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, kód projektu ITMS2014+: 313022U709 (ďalej len „Projekt“). Súčasťou projektu je o.i. využívanie cloudovej infraštruktúry na výpočtové operácie s priestorovými dátami.

Dňa 14.12.2020 zverejňuje Verejný obstarávateľ Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Dodávka cloudovej infraštruktúry“.

Lehota na predkladanie ponuk: 11.01.2021 do 14:00

Predmetom zákazky je Dodávka cloudovej infraštruktúry. Súčasťou dodávky predmetu zákazky je sprístupnenie funkčnej cloudovej infraštruktúry z jednotlivých požadovaných hardvérových a softvérových komponentov. Sprístupnenie cloudovej infraštruktúry musí byť zabezpečené do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Výzvu na predkladanie ponúk a jej prílohy si môžete stiahnuť na tomto dokumente – 03 vyzva cloudova infrastruktura web


Zmluva:

Zmluva uzavretá s víťazným uchádzačom 26.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb

2. Mobilné mapovacie zariadenie


Výzva na predkladanie ponúk:

Mobilné mapovacie zariadenie

Spoločnosť EMIS s.r.o., so sídlom Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35 708 816 DIČ: 2020265016, IČ DPH: SK2020265016 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“ alebo „Prijímateľ“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v projekte Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát, realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, kód projektu ITMS2014+: 313022U709 (ďalej len „Projekt“). Súčasťou projektu je o.i. využívanie cloudovej infraštruktúry na výpočtové operácie s priestorovými dátami.

Dňa 03.06.2020 zverejňuje Verejný obstarávateľ Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Mobilné mapovacie zariadenie“.

Lehota na predkladanie ponuk: 11.06.2021 do 11:00

Predmetom zákazky je prenájom komplexného Mobilného mapovacieho zariadenia určeného pre aktivity spoločnosti EMIS s.r.o. realizované v rámci vedecko-výskumného projektu. Mobilné mapovacie zariadenie bude pozostávať z nasledovných komponentov:

  • Mobilná meracia jednotka – hardvér
  • Indikátor merania vzdialenosti – hardvér
  • GNSS anténa definujúca pevnú základnicu mobilnej meracej jednotky – hardvér
  • Riadiaci softvér mobilného mapovacieho zariadenia – softvér.

Predmet nájmu musí byť Nájomcovi prenechaný na dočasné užívanie do 5 (päť) dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Výzvu na predkladanie ponúk a jej prílohy si môžete stiahnuť na tomto dokumente – vyzva_mobiny_mapovaci_system

Zmluva:

Zmluva uzavretá s víťazným uchádzačom 03.08.2021 Zmluva o nájme hnuteľnej veci – FINAL_ZMLUVA_mobile_map_public